Griend

Onderweg naar Terschelling komt u met de veerboot langs een klein eiland. Dit is het vogeleiland Griend, dat nog binnen de gemeentegrenzen van Terschelling ligt.

Het eiland is naast zijn rijke vogelleven één van de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen in het Waddengebied. Om deze reden valt het eiland onder de Natuurbeschermingswet. Zonder beschermde maatregelen van de mens zou het waarschijnlijk al lang in de golven verdwenen zijn.

Altijd zijn er vogels op het vogeleiland Griend te vinden. Meestal veel tot heel veel. Dat is ook al eeuwen zo geweest. Eieren rapen op Griend was vroeger een geliefde bezigheid onder de eilander bevolking van Terschelling.

Het hele jaar door is Griend hoogwatervluchtplaats voor talloze vogels. In het zomerhalfjaar zijn het echter vooral de broedvogels die er de dienst uitmaken. En dan nog wel een speciaal soort broedvogels: in kolonies broedende vogels. De kokmeeuw, de grote stern, de noordse sternm het visdiefje en soms de dwergstern. De sterns verschijnen ongeveer tegelijkertijd in hun broedgebied. De eersten begin april. Broeden op Griend heeft zo zijn voordelen. Er zijn geen roofzoogdieren zoals vossen, bovendien broeden er ook geen rovervogels als de zilvermeeuw. Griend ligt daarnaast uiterst gunstig ten opzichte van de rijke visgronden. De ongeveer 8000 hectare grote Grienderwaard zit vol voedsel voor talloze vogels. Bij laagwater doen ze zich er tegoed aan.

Vele vogels komen in het gebied overzomeren, andere overwinteren, weer andere doen het gebied aan op hun trektocht in voor- en najaar. Vooral in het vroege voorjaar zijn er massa's steltlopers als rosse grutto's, zilverplevieren en kanoetstrandlopers te vinden. Ze maken zich gereed voor de grote overstap naar het noordelijke broedgebied. Naast deze drie zijn er in grote aantallen te vinden de bonte strandloper, de scholekster, de zilvermeeuw en kokmeeuw, de wulp en eenden en ganzen als eidereend en rotgans. Sommige het hele jaar door, andere gedurende een bepaald deel van het jaar.

Afgezien van zwemvogels als de eenden, trekken al die vogels zich terug van het wad wanneer het hoogwater wordt. En dat is tweemaal per dag. Ze trekken dan massaal naar hoge plekken waar rust heerst. En wat is daarvoor gunstiger dan het vogeleiland Griend.

Griend is niet toegankelijk. Sterker nog, het is verboden terrein. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft het in erfpacht en heeft het eilandje bestemd voor de vogels. Het is één van de heel weinige gebieden in Nederland, die uitsluitend bestemd zijn voor de natuur en, afgezien van onderzoek, geen ander medegebruik hebben. Gedurende het hele zomerhalfjaar zijn er twee vogelwachters op het eilandje aanwezig, om nieuwsgierigen op afstand te houden..